Eğitim Destekleri

Açıklama

Tüm ülkeler gibi bizim ülkemiz de uluslararası bilim, teknik ve sanat birikiminden daha fazla yararlanarak ülkemizi daha ileriye taşıyabilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Nitelikli insan gücü yetiştirmede öne çıkan en büyük güç ise eğitimin gücüdür. Fırsat ve imkân eşitliği ile her çocuğun eğitime erişimini sağlamak, okullarımızın eğitim ortamlarını iyileştirmek, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak okul iklimini güçlendirmek, öğrencilerin diğer eğitim kademelerinde oluşabilecek başarı farklılıklarını en aza indirmek, okulların fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim destek projeleri hayata geçirilmiştir.

Vizyon

Okullarımızın eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, okul öncesi eğitimin desteklenmesi, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak okul ikliminin güçlendirilmesi; okulların fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu projeler hayata geçirilmiştir.

16.09.2022 Referans

Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi

Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında 10 bin anaokul, ilkokul ve ortaokulun tüm altyapısı güçlendirilmiştir. Öğrencisi, öğretmeni, yöneticisi, ve velisiyle eğitimin tüm ana unsurlarını iyileştirecek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu okullardaki öğrencilere destek mekanizmaları oluşturulmuş, öğretmenlerin ise mesleki gelişimlerine katkı sunacak eğitimler gerçekleştirilmiştir. Yalnızca okul içi değil, okul dışı faktörler de sürece dahil ederek velilere yönelik de etkinlikler düzenlenmiştir. 18 milyon öğrencisi, 1 milyon 200 bin öğretmeni ve 650 bin dersliği ile Türkiye eğitim sistemi oldukça büyük bir sistemdir. Dolayısıyla eğitim sisteminin her bir unsurunun güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi eğitimin niteliğini daha da artıracak, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sunacaktır. Çok kapsamlı hedefleri olan bu proje ile başta okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla özellikle bu çağdaki çocukların yoğun olduğu yerlerde yeni ana sınıfları ve anaokulları eğitim sistemimize kazandırılmıştır. Bu çerçevede bugüne kadar 2.000 yeni anaokulu, 15.500 yeni ana sınıfı açılmıştır. Yeni açılan bu sınıflarımızın okul öncesi eğitim donatım ve materyal ihtiyaçları ivedilikle karşılanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78'den yüzde 95’e çıkartılarak OECD ortalamasına ulaşmıştır. Amacımız tüm çocukların ilkokula başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitimi almasını sağlamaktır. Projenin ikinci önemli ayağı ise mevcut okullarımızın eğitim ortamlarının iyileştirilmesi olarak öne çıkmıştır. Dezavantajlı bölgelerden seçilen okullarımızın her türlü bakım-onarım, donatım ve materyal ihtiyaçları karşılanmıştır. Türkiye’nin 81 ilinde belirlenen 10.000 temel eğitim kurumunda kapsama alınan okullar, mevcut okullarımızın yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır. Proje kapsamında belirlenen 10.000 eğitim kurumunda yer alan öğrenci, öğretmen ve veliler desteklenmiştir. Tüm bu süreçten temel eğitimdeki okullarımızın %35’i desteklenmiş, 2.615.698 öğrenci ve 119.588 yönetici ve öğretmen yararlanmıştır. 2021 yılının Eylül ayında başlayan proje kapsamında, temel eğitim düzeyinde bulunan 10.000 okula yönelik çoklu iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu geliştirme çalışmaları okulların altyapılarının iyileştirilmesi ve fiziki imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra yoğunlaştırılmış öğretmen eğitimlerinin verilmesi, öğrencilere akademik destek programlarının uygulanması ve velilere yönelik eğitimler verilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, fiziksel altyapı iyileştirmeleriyle birlikte eğitim paydaşlarının tümüne yönelik destekler eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Proje kapsamında; 16.703 ilkokula laboratuvar, atölye ve bakım onarım desteği, 3.050 ilkokula ders materyalleri desteği, 7.000 ilkokul kütüphanesine bin kitaptan oluşan kitap seti desteği, 2.320 ilkokula spor malzemeleri desteği sunulmuştur. Bunlarla birlikte sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okullardaki öğrencilere ücretsiz beslenme desteği sağlanmış, proje süresince okul, ilçe ve il düzeyinde öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini destelemek amacıyla seminer ve kurslar düzenlenmiş; öğrenci ve velilerimiz için ise her türlü rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Özellikle öğrencilere sıfır atık, su ve enerji tasarrufu, iklim değişikliği ve çevre, bağımlılıkla mücadele, siber zorbalık, teknolojinin faydalı kullanımı ve diğer güncel konularda; öğretmen ve yöneticilere ise ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği gibi mahalli ve merkezî eğitimler verilmiştir. Bu çerçevede İl, ilçe ve okul müdürlükleri tarafından 13.025 farklı bilgilendirme faaliyetlerine 633.177; halk eğitimler tarafından 4.259 okulda 15.680 kurs açılmış olup 431.933 katılım gerçekleşmiştir.

13.06.2022 Referans

Köy Yaşam Merkezleri

Kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor. Köylerde aynı anda hem çocuk hem de ebeveynin eğitim aldığı, çok boyutlu ve modern eğitim ortamları inşa edilmektedir. Bu doğrultuda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin bir bütün olarak yapıldığı alanların oluşması amaçlanmaktadır.

28.03.2022 Referans

Çevre Dostu 1000 Okul

Çevre eğitimi ve doğanın korunmasına yönelik farkındalığın artırılması, birçok eğitim sisteminin öncelikleri arasındadır. Dünyada iklim ve çevre alanında yaşanan değişim ve dönüşümlerin meydana getirdiği çevresel sorunlara karşı daha duyarlı bir nesil yetişmesini sağlamak önem arz etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, 'Temiz Okul ve Temiz Enerji' çatısı altında yürütülen 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında, okullarda yağmur suyu arıtma deposu, fotoselli bataryalar, sıfır atık kütüphaneler, atıkları gübreye dönüştüren kompost makineler, güneş enerji panelleri kurularak doğaya duyarlı çevre dostu okullar oluşturulmuştur. Daha yaşanır ve temiz bir doğa için sürdürülen projede, öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenmiştir. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin iklim değişikliği, çevre, atık yönetimi gibi konulardaki bilgilerinin ve deneyimlerinin artırılmasını sağlamak amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi sayesinde, okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencilerimizin çevre bilinci kazanmalarına, israf ve tasarruf konularındaki hassasiyetlerinin gelişmesine, bu hususta bilgi, beceri ve tutumlarının oluşumuna katkı sunulmuştur.

14.02.2022 Referans

Öğretmenlik Meslek Kanunu

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin uzmanlıkları kademelendirilmekte; yöneticilik pozisyonlarından oluşan dikey kariyer sisteminin yanında yatay kariyer anlamına gelecek uzmanlık düzeyleri tanımlanmaktadır. Düzenleme ile halen yıl bazlı hesaplanan “kıdem” ile taltif sistemine “bilgi ve deneyim” bazlı taltif eklenmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Öğretmenlik Meslek Kanunu, mesleklerin düzenlenmesinde yaygın olarak gözlemlenen uzmanlık içi kariyer düzenlemesini getirmektedir. Öğretmenler, göreve başlamalarından emekliliklerine kadar olan meslek hayatları süresince aynı unvanda değerlendirilmektedir. Kanunda, öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla öğretmenlik mesleği için kariyer basamakları oluşturulmuştur. Kanunla, adaylık kaldırma sınavı kaldırılmış, yerine gelişim temelli bir yapı kurulmuştur. Öğretmenlik kariyer basamakları oluşturulmuştur. Uzman öğretmenler için %20 oranında öngörülen eğitim öğretim tazminatı %60’a, başöğretmen unvanı için %40 oranında öngörülen eğitim öğretim tazminatı ise %120’ye çıkarılmıştır. Kariyer mesleği olarak tanımlanan öğretmenlik mesleği ek gösterge artışı ile de desteklenmiştir. Birinci dereceye ulaşan öğretmenlerimizin ek göstergeleri 3.000’den 3.600’e çıkarılmıştır. Sözleşmeli öğretmenlere can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme imkânı sağlanmıştır. Tüm Türkiye’de kamu ve özel sektörde görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Kamu ve özel sektörde görev yapan 10 yılını dolduran öğretmenler “uzman öğretmenlik”, 20 yılını dolduran öğretmenler “başöğretmenlik” sınavına başvurabilecektir. Kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren gerekli mevzuat düzenlemesi yapılarak uygulamaya konulmuştur. Kanunla, Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı ve seçkin bir ortağı yapmada en önemli unsurlar arasında yer alan öğretmenlerin kıdem, eğitim ve iş başarımları esas alınarak, mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması, niteliklerinin iyileştirilmesi, statülerinin yaptıkları görevin önem, güçlük ve sorumluluk derecesi çerçevesinde olması gereken seviyeye yükseltilmesi amaçlanmıştır.

26.10.2021 Referans

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla tanıtımı yapılan ""Kütüphanesiz Okul Kalmayacak"" projesi, tüm okullarda okulların kalbi olacak şekilde kütüphaneler inşa etmek, hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılarak hem de hâlihazırdaki kütüphane içerikleri zenginleştirmeyi hedefleyerek proje hayata geçirilmiştir. Okullarda nitelikli kütüphaneler yapmak, çocuklarımıza sosyal ortam ve okuma alışkanlığı kazandırmak adına proje yapılmıştır. Kütüphanesi olan okulların kütüphaneleri donanım ve içerik olarak zenginleştirilmiş, olmayan okulların ise tümüne yeni kütüphane inşa edilmiştir. Türkiye’nin 81 ilindeki okullarda hayata geçirilmektedir. Okul öğrencileri ve öğretmenleri faydalanmaktadır. Okuma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak, okullarda sosyalleşme, kültür-sanat ekinlikleri adına yeni mekânlar geliştirmek için proje hayata geçirilmiştir. Proje öncesi, öğrenci başına düşen kitap sayısı okullarda 1.4 iken 6’ya yükselmiştir.

16.09.2021 Referans

Okul Öncesi Eğitimde Seferberlik Projesi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde fırsat ve imkân eşitliği temelinde her çocuğun nitelikli okul öncesi eğitime erişimi sağlamak ve okullaşma oranlarını artırmak amacıyla Okul Öncesi Eğitim Seferberliği Projesi başlatılmıştır. Fırsat ve imkân eşitliği ile her çocuğun eğitime erişimini sağlamak, okullarımızın eğitim ortamlarını iyileştirmek, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak okul iklimini güçlendirmek, öğrencilerin diğer eğitim kademelerinde oluşabilecek başarı farklılıklarını en aza indirmek, okulların fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu proje yapılmıştır. Fiziki kapasitenin artırılması için yeni anaokulları yapılmış ve mevcut okul binalarımızın içinde yeni ana sınıfları açılmıştır. Okul öncesi eğitim kademesine yönelik eğitim materyali geliştirilmiş ve başta dezavantajlı bölgelerdeki okul öncesi eğitim kurumları olmak üzere tüm ülkeye dağıtılmaya başlanmıştır.  Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı okullardaki öğrencilere ücretsiz beslenme desteği sağlanmış, özel eğitim öğrencilerine çeşitli materyallerden oluşan eğitim kolileri gönderilmiştir. Okullarımızın fizikî şartlarını daha iyi hâle getirmek amacıyla, ihtiyaçlar doğrultusunda; iç ve dış mekân boyaları yapılmış; kapı, pencere, ıslak zemin ve tuvaletler onarılmış; elektrik ve ısıtma tesisatlarının tamiratı yapılmış; kamera/alarm ve ses sistemleri kurulmuş, bahçesi uygun olan okullara okul öncesi oyun parkı yapılmış, geri dönüşüm atık kutuları ve ecza dolabı verilmiştir. Proje süresince okul, ilçe ve il düzeyinde öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini destelemek amacıyla seminer ve kurslar düzenlenmiş; öğrenci ve velilerimiz için ise her türlü rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Öğretmen ve yöneticilere ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği gibi mahalli ve merkezî eğitimler verilmiştir. Bu çerçevede il, ilçe ve okul müdürlükleri tarafından 13.025 farklı bilgilendirme faaliyetlerine 633.177; halk eğitimler tarafından 4.259 okulda 15.680 kurs açılmış olup 431.933 katılım gerçekleşmiştir. Okul öncesi eğitimde özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı hanelerde yaşayan çocukların ailelerine düşen maliyetin azaltılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imzalanması planlanmış olup bu kapsamda 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde bulunan ve resmî okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alan Türk vatandaşı çocukların eğitim süreçlerindeki beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik eğitim materyalleri açısından nakdi olarak desteklenmesi hedeflenmektedir. Mevzuatta düzenleme yapılarak bir yerleşim yerinde ana sınıfı açılması için gerekli olan çocuk sayısı 10’dan 5’e düşürülmüştür. Bu çerçevede yaklaşık 2000 köyümüzde ana sınıfı açılarak çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti sunulmuştur. Çocuk sayısı 5’ten az olan yerleşim yerlerinde ise alternatif erişim modellerden “Gezici Öğretmen Sınıfı” modeli ve “Taşıma Merkezi Ana Sınıfı” modeli uygulanmıştır. Sadece 1-2 çocuk bulunan yerlerde ise Benim Oyun Sandığım modeli uygulanmıştır. Nüfusun yoğun olduğu ve arsa bulma sorunu yaşanan merkezi yerler için ise okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla bahçesi uygun olan okullara taşınabilir ana sınıfları (konteyner) ve prefabrik derslikler yapılmıştır. Bu kapsamda 600 dersliğin yapımı tamamlanmış olup kalan 600 dersliğin inşaatı devam etmektedir. Okullarımızın eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, okul öncesi eğitimin desteklenmesi, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak okul ikliminin güçlendirilmesi; okulların fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla proje hayata geçirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78'den yüzde 95’e çıkartılmıştır.

01.01.2021 Referans

Bilim ve Sanat Merkezlerinin Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi

Proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayıyla resmî gazetede yayımlanarak, özel yetenekli bireylere sunulan eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla devlet yatırım planı kapsamına dâhil edilmiştir. Bilim ve teknoloji alanında ortaya çıkan hızlı gelişmeler göz önüne alındığında dijital oyun tasarımı, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm gibi alanlarda uzmanlaşmış bireylerin yetiştirilmesini amaçlar. Teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve küreselleşme ile birlikte ülkelerin yeni ve farklı bakış açılarına sahip nitelikli bireylere ihtiyaç duymaları doğrultusunda özel yetenekli öğrencilerin yetiştirilmeye en uygun öğrenci potansiyelini oluşturdukları bilinmektedir. Bu proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ile öğrencilerin potansiyellerini geliştirerek, kapasitelerini en yüksek düzeyde kullanmaları hedeflenmektedir.

01.01.2021 Referans

Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi ve Avrupa’daki Uygulamalar: Uluslararası Gelişmeler ve Öneriler Konferansı düzenlenmiştir. Konferans sonunda bir bildiri ve değerlendirme kitabı hazırlanmıştır. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt (CEFR CV) Türkçe’ye kazandırılmıştır. Avrupa Konseyi ile iş birliği içerisinde 1500 adet basımı yapılan kitap dil eğitimi alanında çalışmaları olan 1500 farklı adres ile paylaşılmıştır. Mayıs 2022’de Türkiye’de ilk defa Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı 300 kişinin katılımıyla düzenlenmiştir. Dil eğitimine yönelik 6 farklı branşta 61 en iyi uygulama tespit edilerek tüm paydaşların istifadesine sunulmuştur. Eylül 2022’de 200 kişinin katılımıyla Yabancı dil olarak Türkçe’nin de konu olduğu, Türkiye’de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı Düzenlenmiştir. Türkiye'deki yabancı dil eğitim kalitesinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde öğrenci, öğretmen, öğretim programı ve ölçme değerlendirme gibi boyutları kapsayarak bilimsel veriler rehberliğinde geliştirilmesidir.

01.01.2021 Referans

Ücretsiz Yardımcı Kaynakların Dağıtımı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. sınıftan 12. sınıfa kadar her kademe için ayrı ayrı oluşturulan yardımcı kaynaklar, dijital platformda yayınlanmakla birlikte Kasım 2021’den bu yana basılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başında ise öğrencilere ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklar da ücretsiz şekilde dağıtılmıştır. Ülke genelinde tüm devlet okullarında dağıtım gerçekleştirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğrenim gören tüm öğrencilere dağıtılmıştır. Öğrenciler arasındaki dijital okuryazarlık farkları tüm öğrencilerin dijital materyallerden aynı ölçüde yararlanamamalarına neden olmaktadır. Bilhassa Covid-19 salgın sürecinde yaşanan okul kapanmalarının neden olduğu öğrenme kayıplarının telafisi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından destek mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu kapsamda öğrencilere ders kitaplarıyla birlikte eğitim süreçlerine destek sağlayacak yardımcı kaynakların dağıtımı gerçekleştirilmiş ve veliler üzerindeki maddi yükün azaltılmasına katkı sunulmuştur. 

01.01.1929 Referans

YLSY Burs Programı Kapsamında Stratejik Alanlarda Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Resmi Burslu Öğrenci Gönderilmesi

Program esasen, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi ve öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin yurt dışında burslu olarak geçirdiği sürenin iki katı kadar süreyle yükseköğretim kurumları ve kamu kurumlarında istihdam edilme süreçlerini kapsamaktadır. Tüm ülkeler gibi bizim ülkemiz de uluslararası bilim, teknik ve sanat birikiminden daha fazla yararlanarak, ülkemizi daha ileriye taşıyabilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Nitelikli insan gücü yetiştirme de öne çıkan en büyük güç ise eğitimin gücüdür. Ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak, eğitim kalitemizi ve nitelikli insan sermayemizi daima daha da yukarılara taşımak için YLSY programı uygulanmaktadır. YLSY Burs Programı hem üniversitelerde hem de kamu kuruluşlarında stratejik insan kaynağı oluşturmada ciddi bir fonksiyon görmüş, önemli roller üstlenmiştir. Lisansüstü eğitim alanları, Kamu Kurumları, Üniversiteler, YÖK ve Bakanlık tarafından her yıl yeniden güncellenmekte ve böylece dünyadaki gelişmeler doğrultusunda alanlar oluşturulmaktadır. Öğrenciler burs programı kapsamında yurt içi ve yurt dışı dil eğitimi, yüksek lisans ve doktora aşamalarında eğitim almaktadır. Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca; aylık burs, okul ücreti, gidiş-dönüş uçak bileti gibi giderleri karşılanmaktadır. Lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yurda dönerek adına öğrenim gördükleri kurumlara katkı vermektedirler. Böylece ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması noktasında YLSY Burs Programı önemli bir görev ifa etmektedir.