Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)

Açıklama

EKAP, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapım işleri ile hizmet ve malların tedarik süreçlerinin tek bir platform üzerinden yürütülmesi için kurulmuştur. İhale hazırlık süreçlerinden başlayarak, ihale bilgilerine erişim, teklif sunma, teklif değerlendirme ve ihale sonuçlandırma işlemlerine kadar tüm ihale işlemleri elektronik ortamda ücretsiz bir şekilde EKAP üzerinden yapılabilmektedir. 2022 yılı itibariyle EKAP, yaklaşık 50 bin idari birim, ihalelere katılım sağlayan 250 bin gerçek ve tüzel kişi ile 1 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir. Yılda 175 bin ilan, 100 bin ihale, 500 bin doğrudan teminle ilgili işlem EKAP üzerinden yürütülmektedir.

Vizyon

Kamu alım süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak, kamu alımlarında rekabeti, saydamlığı ve güvenilirliği artırmak, kamusal ihtiyaçların zamanında temini ile kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, harcamaların etkin bir şekilde takibini yapmak, politika belirlenmesine yardımcı istatistikler üretmek ve ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesine katkı sağlamak ve önümüzdeki dönemde, EKAP’ın mevcut kabiliyetlerinin yeni teknolojilerle güncellenerek, kamuda satın alma sürecinin daha da verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, doğrudan temin alımları ve istisna kapsamındaki alımlarda e-teklif verilebilmesi ve tüm işlemlerin dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir.

01.10.2022 Referans

e-ihale zorunluluğu (Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerin e-ihale yöntemiyle EKAP üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi)

01.02.2022 Referans

e-doğrudan temin (doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların EKAP üzerinden duyurulması imkanı getirildi)

01.01.2021 Referans

e-itirazen şikayet (İhale işlemlerine yönelik Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden yapılması imkanı getirildi)

01.01.2020 Referans

e-şikayet (İhale işlemlerine yönelik ihaleyi yapan idareye şikayet başvurularının EKAP üzerinden yapılması imkanı getirildi)

01.01.2019 Referans

e-eğitim (İhale mevzuatı ve süreçlerine yönelik online eğitimlerin verildiği EKAP Akademi kuruldu)

01.01.2018 Referans

e-eksiltme (İhalelerde ilk teklif fiyatı üzerinden eksiltme yapılarak yarışılmasına imkan sağlandı.)

01.01.2016 Referans

e-ihale (İhalelere elektronik ortamda teklif verilebilmesine ve ihalelerde sunulan/beyan edilen bilgi ve belgelerin EKAP üzerinden temininin/teyidinin yapılabilmesine imkan sağlayan uygulama devreye alındı)

01.01.2015 Referans

e-tebligat (İhale işlemlerine dair tebligatlar EKAP üzerinden yapılmaya başlandı)

01.01.2010 Referans

EKAP kuruldu

01.01.2010 Referans

e-ilan (İhale ilanları elektronik ortamda EKAP üzerinden yayımlanmaya başlandı)

01.01.2010 Referans

e-teyit (İhalelere ilişkin yasaklılık teyitleri EKAP üzerinden yapılmaya başlandı)

01.01.2010 Referans

e-doküman (İhale dökümanlarının EKAP üzerinden hazırlanmasına ve elektronik erişim sağlanmaya başlandı)