İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

Açıklama

İstanbul’un finans merkezi ilan edilmesine ve öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olmasına yönelik olarak hazırlanan “İstanbul Finans Merkezi Strateji Belgesi” Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulu Kararı ile de alan finans merkezi ilan edilmiştir.

Vizyon

Hem Türkiye'nin büyüyen ve dinamik ekonomisi hem de bölgesel finans için önemli bir aktör olacak. Küresel ticarette hâlihazırda bir merkez olarak konumlanan İstanbul, uluslararası sermaye akışını daha da kolaylaştıracak. Projede oluşacak ekosistemin finansal ürün ve hizmet çeşitliliği ile hacmini artırması sonucunda Türkiye'nin küresel para piyasalarından daha fazla pay alması mümkün olacak.

MEDYA

14.07.2021 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile T.C. Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye ait 3328/8 parsele ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

14.07.2021 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile T.C. Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye ait 3328/7 parsele ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

14.07.2021 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile T.C. Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye ait 3328/6 parsele ilişkin mimari ön projenin revizyonu uygun bulunmuştur.

02.03.2020 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile T.C. Merkez Bankasına ait 3328/10 parsele ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

25.02.2020 Referans

İlave EK-4 Protokolü imzalamıştır.

24.09.2019 Referans

Akdeniz İnşaat'ın sorumluluğunda bulunan her türlü inşai yapma veya yaptırma hakkı TVF’ye geçmiştir.

10.07.2018 Referans

30474 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1) uyarınca İstanbul Finans Merkezi Projesini yürütmek ve gelişmeleri takip etmek görevi “Finans Ofisi”nde olmakla birlikte, proje alanındaki iş ve işlemlerin hızlı, etkin ve daha verimli yürütülebilmesi adına alandaki inşaat ve proje faaliyetlerinin takip ve izleme görevi Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına Emlak Konut GYO A.Ş.’ce yürütülmektedir.

11.11.2016 Referans

29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/24 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İUFM çalışmalarının daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi için Sermaye Piyasasının bağlı olduğu Başbakan Yrd. başkanlığında İUFM Koordinasyon Kurulu kurulmuş; sekretarya görevi Sermaye Piyasası Kurulu’na verilmiştir.

26.10.2016 Referans

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çakmak (Site) Mahallesi sınırları dâhilindeki İUFM kapsamında mer’i planda “park” ve “yol” alanı kullanımında kalan ekli krokide belirtilen niteliksiz yapıların tahliye ve tasfiyesi ile Kurbağlıdere (Şerifali kol) dere koruma bandı dışındaki parsellerin kamulaştırılmasına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ümraniye Belediye Başkanlığı arasında “İstanbul İli Ümraniye İlçesi Çakmak (Site) Mahallesi İstanbul Finans Merkezi Sınırları İçinde Mer’i İmar Planında “Park Ve Yol Alanı” Fonksiyonunda Niteliksiz Yapıların Tahliye, Tasfiye ve Kamulaştırılmasına İlişkin Protokol” imzalanmıştır.

15.08.2016 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile T.C. Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye ait 3328/2 parsele ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

17.11.2015 Referans

Ek-3 Protokolü imzalanmış olup, Protokolün Kapsam başlıklı 2. Maddesinin 2.2 bendinde Ortak Altyapı İnşaatı kapsamında 3. Bölgede yer alan Dini Tesis İnşaatının ve galerinin yapılması amacıyla değişiklik yapılmıştır.

10.08.2015 Referans

Proje alanının tamamının ihtiyaçlarına hizmet edecek, alanın 7/24 yaşamasını sağlayacak fonksiyonların ve bu fonksiyonların alandaki dağılımının belirlenmesi için “Shopmix (Mağaza Karması) Analizi” Tasarım El Kitabı Bakan Olur’u ile onaylanmıştır.

21.07.2015 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile Vakıf GYO A.Ş.'ye ait 3328/5-12 parsellere ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

26.05.2015 Referans

Ek-2 Protokolü imzalanmış olup, Protokolün Kapsam başlıklı 2. maddesinin 2.2 bendinde değişiklik yapılmıştır.

06.05.2015 Referans

29347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/7512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirildiği alan sınırı 19.06.2012 tarihinde onaylanan imar planı ve eki Master Plan ve Altyapı Projeleri tamamlanan alanla örtüşecek şekilde ve Master Planda öngörülen yaya köprü bağlantısı ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezine bağlanacak olan ve 2011/2163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alan içerisinde kalan Mimar Sinan Camisini de kapsayacak şekilde yeniden belirlenmiştir.

25.02.2015 Referans

Ek-1 Protokolü imzalanmış olup, Protokolün Finansman ve Ödemeler başlıklı 7. maddenin b, d ve e bentlerinde değişiklik yapılmıştır.

01.12.2014 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile İş GYO AŞ ye ait 3328/9 parsele ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

02.10.2014 Referans

Ortak Altyapı İşlerinin yürütücüsü olarak İlbank A.Ş. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilmiş olup, Bakanlık, İlbank A.Ş. ve Emlak Konut GYO A.Ş. arasında “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) Ortak Altyapıların Yaptırılması Faaliyetlerine İlişkin Protokol” imzalanmıştır.

25.09.2014 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile TC Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye ait 3328/6 parsele ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

08.04.2014 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile Ziraat GYO A.Ş.'ye ait 3328/3 parsele ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

08.04.2014 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile Halk GYO A.Ş.'ye ait 3328/4-11 parsele ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

08.04.2014 Referans

Estetik Kurulu Kararı ile İş GYO A.Ş.'ye ait 3328/9 parsele ilişkin mimari ön proje uygun bulunmuştur.

23.01.2013 Referans

Müsteşarlık Makamı Olur’u ile, imalatların bütünlüğünü sağlayacak şekilde eş zamanlı olarak yapılması gereken park parselleri, ortak altyapı (peyzaj, yol, altyapılar, A.G, O.G, zayıf akım imalatları, mekanik, elektrik, trijenerasyon imalatları vb.), rüzgar tüneli testi ve sosyal donatılara (yönetim binası, sosyal tesis, okul, karakol vb.) ait uygulama projelerinin hazırlatılması için Emlak Konut GYO A.Ş. görevlendirilmiştir.

21.11.2012 Referans

“Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’ne ilişkin olarak, Emlak Konut GYO A.Ş. ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır.

15.11.2012 Referans

Proje alanındaki ortak giderler için Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde bir hesap açılmış, “Özel Proje ve Rekreasyon Alanları” olarak belirlenmiş parsellerin “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” usulü ile ihale edilmesi için çalışmalar tamamlanmış ve anılan ihale 02.11.2012 tarihinde sonuçlandırılmış ve 15.11.2012 tarih ve 17692 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

19.06.2012 Referans

Önce proje alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, sonrasında da imar uygulaması Bakanlık tarafından onaylanmış olup tapu tescil işlemleri neticelendirilmiştir.

24.04.2012 Referans

Anılan alana ilişkin hazırlanan master plan ve kentsel tasarım projesine ilişkin çalışmalar çeşitli toplantılarla bu alandaki arsa sahipleriyle birlikte değerlendirilmiş, hazırlanan master plan üzerinde ilgili taraflarca mutabakata varılmış ve bu mutabakat sonucunda uygulamaya yönelik iş ve işlemlerin tanımlanmış olduğu “Mutabakat ve Protokol Metni” taraflarca imza altına alınmıştır. “Mutabakat ve Protokol Metni” kapsamında yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. görevlendirilmiştir.

22.08.2011 Referans

2163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Ataşehir ve Ümraniye İlçe sınırları içerisinde bulunan alan finans merkezi ilan edilmiş ve bu alana ilişkin işlemlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlendirilmiştir.

29.09.2009 Referans

“İstanbul Finans Merkezi Strateji Belgesi” 2009/31 nolu Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.