Özel Çevre Koruma Bölgesi İlanı İle Ekosistem Koruma Projeleri

Açıklama

Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiş alanlarda, ulusal ve evrensel ölçeklerde bölgenin sahip olduğu; doğal, kültürel, tarihi, eğitsel ve estetik değerlerin koruma ve kullanma dengelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi; sürdürülebilir bir doğal yaşam için büyük önem arz etmektedir. Bölgenin yönetiminde bütünleşik ve sürdürülebilir modellerin yer aldığı yönetim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu yönetim stratejisi ise alanın yönetim planının hazırlanması ile ortaya konulacaktır.

Vizyon

Alanın doğal değerleri, ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik süreçleri analiz edilerek; biyolojik çeşitlilik ve sosyo-ekonomik yapının tespitine yönelik yoğun bilimsel çalışmalar yürütülmesiyle elde edilen veriler kullanılarak Çevre Koruma Bölgesinin etkin korunması ve yönetiminin sağlanmasıdır.

MEDYA

02.12.2021 Referans

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi

Karasal Fauna, Denizel Fauna, Vejetason Özellikleri, Oşinografik Özellikler, Meteorolojik ve İklimsel Özellikler, Toprak Yapısı ve Özellikleri ilişkin çalışmalar arazi çalışmaları ile birlikte değerlendirilerek, korunan alanların iklim değişikliğine karşı uyum kapasitesinin artırılması, tahrip olan habitatın ekolojik rehabilitasyonu gerçekleştirilerek korunan alanların daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.

04.11.2021 Referans

Marmara Denizi Ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi

Doğal değerlerin, ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik süreçlerin analiz edildiği ve alanda ilgili tarafların yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerin de dikkate alındığı, yönetim kriterlerinin belirlendiği bir planlama süreci sonunda Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinin yönetim planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Kocaeli İli sınırları içerisinde son derece hassas ekosistemlere sahip İzmit Körfezi, deniz tabanında birikmeye devam eden çamur su sirkülasyonunu ve denizel yaşamı etkilemektedir. Bu nedenle Marmara Denizi’nde müsilajın oluşumunu da tetikleyen dip çamurunun temizlenmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucu %8 katı oranına sahip toplam çekilmesi gereken çamur miktarı 33.099.775 m³’dür. Susuzlaştırma işlemleri sonrası ise toplam 2.948.383 m³ %70 kurulukta dip çamuru atığı elde edilecek ve düzenli depolama sahasına nakledilebilecektir. Marmara Denizi ekosisteminin kendini yenileyerek en doğal haliyle gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin çalışmalar titizlikle devam ettirilecektir.

01.01.2002 Referans

Patara, Belek, Göksu, Köyceğiz-Dalyan Ve Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi

Alanda tespit edilen deniz kaplumbağası yuvalarının sayısı, yuvaya bırakılan yumurta sayısı, kaplumbağa çıkışı, yuvalı ergin çıkışları, GPS kayıtları alınmış ve denizden uzaklıkları ölçülerek kaydedilmiştir. Ayrıca kumsallarda koruma ve izleme çalışmaları yanında, bilgilendirme çalışmaları da yapılmıştır. Söz konusu izleme çalışmaları yıllık olarak devam etmektedir.

01.01.2002 Referans

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi

Tuz Gölü çevresindeki “Büyük Düden, Küçük Düden, Bolluk, Tersakan Gölleri” Flamingoların önemli beslenme alanlarıdır. Bu göllerdeki su seviyeleri ve kuşların beslenme durumları da gözlemlenmiştir. 2021 yılında yapılan Ergin Flamingo sayımları; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında tek bir günde gerçekleştirilmiş olup, Nisan ayında toplamda 11.557 Flamingo, Mayıs ayında toplam 8.649 Flamingo, Haziran ayında 9.234 Flamingo, 15 Temmuz tarihinde 8.099 Flamingo, 20 Temmuz tarihinde 14.604 Flamingo, Eylül ayında 4.561 Flamingo, Ekim ayında 2.639 Flamingo kaydedilmiştir. Geçmiş senelerde su kıtlığı sebebiyle yaşanmış olan toplu yavru flamingo ölümlerinin de önüne geçilmesi amacıyla; 2022 yılında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, yavru flamingolar ve diğer canlılar için en kritik dönem olan yaz aylarında göle gereken su takviyesinin yapılmasının sağlanması, yeraltı su seviyesinin korunmasının sağlanması ve daha fazla azalmasının önlenmesi amacıyla, Ağustos ayında tamamen kurumuş olan kreş bölgesine yaklaşık 3,5 km’lik boru döşenerek Tuz Gölü’ndeki kreş alanına kesintisiz olarak su aktarımı yapıldı ve böylece kuraklıktan dolayı ölüm riski ile karşı karşıya olan Flamingo yavruları can suyuna kavuşturuldu.

01.01.2002 Referans

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi

Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde (ÖÇKB) Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme Projesi” 2021 yılında yapılmış olup proje ile Mogan Gölü çevresinde yetişen Sevgi Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii) popülasyonunun araştırılması, korunması (varsa) tehditlerin ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi ve rezerv alanlarının devamlılığına ilişkin ıslah çalışmalarının yapılması, gerekli koruma önlemlerin alınması, üretim ve tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çiçek gelişimi gözlemlenmiş, çiçek tohumlarının toplanması ve muhafazası sağlanmış, sevgi çiçeği rezerv alanında yabancı ot baskısını azaltmak için alandaki yabancı otlarla mücadele edilmiş, ekimi yapılacak olan alanın sürülerek tohumların rezerv alanına ekimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında çiçeğin tanıtımına yönelik olarak dağıtılmak üzere broşür ve magnet bastırılmış, 10 adet sevgi çiçeği fotoğrafının çerçevelenerek Genel Müdürlüğe teslimi yapılmıştır.

01.01.2002 Referans

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi

Alanın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dahilinde sürdürülebilir korunmasını, yönetimini ve kullanımını sağlamak, ekosistemler, türler ve yaşam alanlarının ekolojik olarak sürekliliğini sağlamak, doğal değerler ve biyolojik çeşitlilik unsurlarının temel özellikleri ve bu özelliklerin bütünleştirdikleri peyzajların sürekliliğini sağlamak, insan baskısı, diğer kullanımlar ve talepler nedeniyle oluşan/oluşacak biyolojik çeşitlilik kayıplarını azaltmada gerekli tedbirleri almak, bu doğrultuda ekolojik onarımı, rehabilitasyonu/restorasyonu için gerekli çalışma ve uygulamaların yer alması amaçlanmıştır.

01.01.2002 Referans

Datça Bozburun İle Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi

Proje ile; yangın alanlarındaki hasarın durumu, alanların doğal yoldan yenilenme kapasiteleri ve yangın sonrası biyoçeşitliliğin ilk üç aydaki durumu tespit edilmiş, yangına maruz kalmış alanlarda yapılan ekolojik kurtarma operasyonu ile çok sayıda bitki taksonuna ait tohumlar, tohum bankalarında muhafaza edilmek amacıyla toplanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında, alanların yangından önceki kızılçam ve maki vejetasyonlarının durumu belirlenerek yangın sonrası restorasyon önerilerinin farklı tipteki vejetasyon sınıflarına göre geliştirilerek, orta ve uzun vadede alanlarda uygulanması gerekilen faaliyetler listelenmiştir. Bu araştırmalar arazi ve uydu görüntülerinden elde edilen verilerin, çeşitli araç ve yöntemlerle analiz edilmesi ve haritalandırılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda elde edilen tüm veriler dikkate alınarak, gelecekte bu alanlarda yapılması gereken bilimsel temelli izleme çalışmaları konusunda öneriler sunulmuştur.