Sürdürülebilir Tarım

Açıklama

Tarım, gıda zincirinin birincil üretim olarak tanımladığımız başlangıç noktasıdır. Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Bir yandan tarımda verimliliği korurken diğer yandan da çevreye verilen zararı azaltarak, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi canlı tutmaktadır. Tarımla uğraşan insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve bu amaçla uygulamaları geliştirme hedefimiz doğrultusunda hareket etmekteyiz.

Vizyon

Doğa, çevre ve iklim değişimlerini de özellikle dikkate aldığımızda yeryüzü kaynaklarının korunmasında teknik, ekonomik, yasal ve sosyal engellerin aşılması için toplumun tüm taraflarının çaba göstermesi ve bu döngüsel değişime uyum sağlaması gereklidir. Bu projeler ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, tarımda verimliliğin korunduğu, çevreye verilen zararın azaltıldığı tarımsal yapının oluşturulması hedeflenmektedir

MEDYA

01.01.2017 Referans

Mirasımız Yerel Tohum

Yerel çeşitler, milli çeşit listesinde kayıtlı çeşitlerden farklı olmak üzere; genetik erozyon tehdidi altında bulunan; belirli bir coğrafi bölge veya bölgelerde geleneksel olarak yetişen tohumlar ile yetiştiği bölgenin coğrafi şartlarına adaptasyon sağlamış bitki türlerinin klon ve popülasyon gruplarını ifade eder. Biyolojik çeşitlilik ve kültürel mirasın önemli bir bileşeni olan yerel çeşitler (Ata tohumları) yetiştiği çevre koşullarına adapte olmuş, resmi ıslah programına alınmamış, yetiştiricinin kullanım, bilgi, alışkanlık ve gelenekleri ile yakından ilişkili değişken bir popülasyon olarak tanımlanmaktadır. Yerel çeşitler (Ata tohumları), bir ülkenin bitki genetik kaynaklarının, özellikle gıda ve geçim güvenliğinin sağlanmasında, insanlığın kullanabileceği önemli bir bileşendir. Yerel çeşitler (Ata tohumları) geleneksel bitkisel ürün çeşitleridir ve ekili bir bitkinin dinamik popülasyonlarıdır. Yerel çeşitlerin (Ata tohumları) önemi; küçük ölçekli geçimlik, ticari tarımda doğrudan kullanılması ve ekili ürünlerin iyileştirilmesi için potansiyel yeni genetik çeşitlilik kaynağı oluşturmasıdır. Neredeyse tüm modern çeşitler, yerel çeşitlerden (ata tohumları) gelen genleri içerir, bu nedenle yerel çeşitler (ata tohumları), 21. yüzyıl için gıda güvenliğinde önemli bir rol oynayan kritik bir kaynaktır ve bunların sistematik olarak toplanması, karakterizasyonu, korunması ve bitkisel ürün ıslahında kullanımı zorunludur. Ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin; halkımıza tanıtılması, üretimlerinin yaygınlaştırılması, koruma altına alınması, bitki ıslah çalışmalarında kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen “Yerel Tohum Buluşmaları” kapsamında çalışmalar başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ‘’Mirasımız Yerel Tohum’’ projesinde tohumların çoğaltılması, tanımlarının yapılması ve tescil işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlar olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından yürütülmektedir.