Tarımda İnovasyon

Açıklama

Dünyada yıllardır tartışılan çevre kirliliği, kaynak yetersizliği, doğanın kendini yenileme gücü gibi başlıklar pandemi ile beraber çok daha belirgin bir gündem haline geldi. Doğal ve organik gıda arayışının çoğalması, insanların endüstriyel ürünlere karşı bakışının değişmesine zemin hazırladı. Pandemi etkisiyle ivme kazanan tarımda inovasyon beklentisi, yenilikçi teknolojilerin gelişme hızını da olumlu yönde etkiledi. Bu konuda attığımız; ata tohum tescil projelerinin geliştirilmesi, organik tarımın geliştirilmesi, Türkiye’nin iklim değişim modeline göre planların çalışılması, sunulması, gerçekleştirilmesi, su kaynaklarının korunmasına yönelik projelerin hayata geçmesi, sıfır atık ile yaşamın öğrenilmesi gibi adımlarla inovatif ve verimli tarım çalışmaları hayata geçiriyoruz.

Vizyon

Yalnız tarım ürünlerinin yetiştirilmesi değil, taşınması, depolanması, yiyeceğe dönüştürülmesi, ham madde kullanımı, pazarlama, sunum ve geri dönüşümü gibi tarım ile alakalı her alanda inovatif bakışın, Ar-Ge çalışmalarının ve yenilikçi teknolojilerin gücü ile sürdürülebilir verimliliği hedefliyoruz.

MEDYA

01.01.2021 Referans

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Altyapı Geliştirme Projesi

Özellikle küçük aile işletmelerinin (5-50 büyükbaş, 50-300 küçükbaş) sahip oldukları barınaklar, hayvan refahı açısından gerekli altyapı ve makine ekipman teknolojisini taşımamaktadır. Söz konusu ahır ve ağılların hibe desteği sağlanarak modernize edilmesi hayvan refahından kaynaklı verim kayıplarını azaltacak olup, makine ekipman ve teknoloji kullanımı ile üretilen hayvansal üründe kalite artışı sağlanacaktır. Bu sayede üretici gelirleri artacak ve üretim maliyetlerinde azalma meydana gelecektir. Diğer taraftan projeden yararlanan üreticilere hayvan refahı, sağlığı ve doğru hayvan beslemeye yönelik eğitim desteği de sağlanacaktır.

01.01.2013 Referans

Paketleme Fabrikası

Dünyanın en kapasiteli, modern, teknolojik, akıllı ve çevreci modern sistemler kullanılarak yapılan fabrikamız; 45.422 metrekarelik kapalı alanı ve günlük 632 ton paketli çay üretim kapasiteli, mevcut 5 holde paletleme, robot, kolileme ve streçlemeden müteşekkil makine pakı olup, yatırım bedeli 1.505.369.000 TL’dir. Mevcut çay paketleme fabrikamızdan önceki paketleme fabrikamızın günlük işleme kapasitesinin yetersiz kalması, makine parkının kapasite artışına cevap verememesi ve fabrika plantasyonunun şehir merkezinde kalması nedeniyle oluşan çevresel olumsuzluklar nedeniyle yeni ve modern bir paketle fabrikasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. Hazine kaynaklı yatırım ödenekleri aracılığıyla kurum öz kaynaklarıyla yapılmaktadır. Şehir merkezi dışında, anayol üzerinde olması ve lojistik limana olan yakınlığı nedeniyle Rize/İyidere’de yapılmıştır. Teşekkülümüze bağlı Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bulunan toplam 47 adet yaş çay fabrikasının yarı mamul çayları bu 100. Yıl Paketleme Fabrikası'nda işlenmektedir. Çay paketleme fabrikamızda bu doğrultuda kurulan yarı mamul temizleme, reçete hazırlama, harmanlama ve otomasyon makineleri ve işletim sistemleri sayesinde paketli çay üretim faaliyetleri günün 24 saatinde 3 vardiya üzerinden sürdürülmektedir.

14.02.2009 Referans

Tüketici İhbar Hattı (ALO174 Gıda Hattı)

Alo 174 Gıda Hattı ile başvuruların mümkün olan en kısa zamanda sonuca ulaşması, etkin bir gıda güvenilirliği sisteminin oluşturulması ve Tarım Bakanlığınca yürütülen tüm faaliyetlerin etkinliğinin artırılması ile birlikte, “En iyi denetçi tüketicinin kendisidir” anlayışından yola çıkarak, başta tüketiciler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların da gıda denetimi ve kontrolünde aktif rol almaları sağlanmaktadır. Çiftlikten/tarladan sofraya gıda güvenilirliğine yönelik denetimler mevzuat kapsamında yaklaşık 7500 gıda kontrol görevlisi ile risk bazlı yapılmaktadır. Tüketicilerden gelen talep ve şikâyetlerin de dikkate alınması, denetimlerin etkinliğini artırmasına katkı sağlayacaktır.

01.01.2005 Referans

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi (Hekıp)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, küçükbaş hayvan sayısının azalışını durdurmak, kırmızı et üretimindeki problemlerin çözümüne katkı sağlamak, küçükbaş hayvancılığında yetiştirici birliklerinin kurulmasına öncülük etmek, yetiştiricilerin bilgi birikimini artırarak nitelikli damızlık ihtiyacını karşılamak amacıyla, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi uygulamaya konulmuştur. Proje, bugün itibarıyla 60 ilde, toplam 1.121.400 baş anaç koyun/keçinin takip edildiği, Türkiye Cumhuriyet tarihinin yerli koyun ve keçileri korumak ve verimlerini artırmak amacıyla bugüne kadar uygulanan en kapsamlı ulusal hayvan ıslah Ar-Ge çalışmasıdır. Projede, saf yetiştirme ve seleksiyon yöntemiyle, yerli koyun ve keçi ırklarını öncelikli olarak muhafaza ederek, en iyi damızlık koç ve tekelerin seçimi ile verimi yüksek sürüler elde edilmeye çalışılmaktadır. Proje sayesinde yetiştiricilerde kayıt tutma bilincinin de geliştirilmesi sağlanmaktadır. Proje, yerli 21 koyun ile 7 keçi ırkında uygulanmaktadır. Toplamda 178 alt projeden oluşan projenin her bir alt projesi 6300 baş anaç hayvan materyalinden oluşmaktadır. Her bir alt projenin bir Proje Yürütücüsü (Lideri) ve bir Proje Teknik Elemanı bulunmaktadır. 29 Üniversiteden öğretim üyesi 56 Proje lideri, Araştırma Enstitülerimizden 40 araştırmacı Proje lideri olmak üzere 96 Proje Yürütücüsü görev almaktadır. Her bir alt projede istihdam edilen toplam 178 adet Proje Teknik Elemanı projelerde görev almaktadır (Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen). Projede yer alan işletmeler kendi ihtiyaçları için her yıl kaliteli erkek damızlık olarak; 38.400 baş Koç, 11.700 baş Teke üretilmektedir. Proje sayesinde, proje dışı işletmelerin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 150 bin baş erkek ve 350 bin baş dişi materyal sağlanabilecek duruma gelinmiştir. Proje materyallerinden toplam 242 araştırma çalışması (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Ulusal ve Uluslararası özgün araştırma makalesi ve Bildiriler) uluslararası bilim camiasına kazandırılmıştır. Proje sayesinde, yerli koyun ve keçi ırklarımız proje sayesinde koruma altına alınmış ve farklı koç teke katımları önlenerek ırkların saf yetiştirilmesi sağlanmıştır. Proje, çeşitli çalışmalar kapsamında yurt dışından getirtilen yabancı ırklar karşısında yerli ırkların korunması açısından önemli bir tampon görevi yapmıştır.